ZNACZENIE KIEROWANIA

Posługuję się tu terminem „kierowanie”, bo dość powszechnie stoso­wany termin „kierownictwo” jest dwuznaczny. W mowie potocznej ozna­cza on bądź to czynność kierowania (taką rolę gra on np. w nazwie zna­nego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa), bądź też rzecz — grupę ludzi kierujących czymś (jak w wyrażeniu: „kierownictwo partii i rządu powzięło decyzję!”). Dążąc do unikania… Czytaj więcej »

ZARZĄDZANIE

Aby łatwiej wniknąć w pierwszą sprawę, dobrze jest ułożyć sobie dwa łańcuchy pojęć, w których każde następne pojęcie jest przypadkiem poszczególnym poprzedniego. Niektóre z nich już znamy.Znajdowanie się rzeczy w stanie dającym się zazwyczaj określić przez opisanie jej stosunku do innej rzeczy lub do części jej samej = zachowanie się.Zachowanie się rzeczy, o którym się… Czytaj więcej »

WSPÓŁISTNIEJĄCE ZE SOBĄ INSTYTUCJE

Współistniejące z sobą jednostki organizacyjne różnią się od siebie z reguły m. in. stopniem sformalizowania. Bardziej sfor­malizowane są zarazem „bardziej widoczne”, choć ze względu na właściwe im cele nie zawsze funkcjonują bardziej skutecznie. Gdy rozpatrujemy współistnienie dwu jednostek organizacyjnych o róż­nym stopniu sformalizowania, mamy tendencję o bardziej sfor­malizowanej mówić jako o „formalnej jednostce organizacyjnej”, podczas… Czytaj więcej »

CELE GRUPOWE

Jedne więc są, a inne nie są instytucjami. Spośród pierw­szych jedne odznaczają się w rzeczywistości (znów niezależnie od stopnia uświadomienia sobie tego przez członków) wyższym, inne niższym stopniem zorganizowania, różnią się od siebie także stop­niem świadomości, z jaką zarówno cele grupowe, jak i stosunki | organizacyjne odbijają się w umysłach członków. A same cele grupowe? Niektóre… Czytaj więcej »

LUDZIE WCHODZĄCY W SKŁAD GRUPY

Każdy z nich jest także członkiem swe jej rodziny. Niektórzy (np. A, C, F i H) byli razem w wojsku, mają wspólne wspomnienia z tego okresu i to stwarza między nimi jakąś szczególną więź soli­darności. Jeszcze inni (np. C, D, G, I) są zapalonymi brydżystami albo członkami lub kibicami jakiegoś klubu sportowego, albo zbie­rają razem… Czytaj więcej »

SPOJRZENIE NA INSTYTUCJĘ

W rzeczywistości z reguły współistnieją ze sobą różne insty­tucje o różnym stopniu formalizacji. Współistnienie polega przy tym nie tylko na przestrzennym przenikaniu się, lecz także na tym, że wszyscy lub niektórzy członkowie jednej instytucji wcho­dzą jednocześnie w skład zespołów innych instytucji, a przynaj­mniej innych grup społecznych. Aby się o tym przekonać, spróbujmy spojrzeć na jakąś znaną… Czytaj więcej »

MAŁE GRUPY

„Małe grupy” to przecież też instytucje. Skoro istnieją i utrzymują się, to coś niecoś musi w nich być sformalizowane, choć oczywiście „system znaków tre­ści”, w który to coś jest ujęte, nie musi być utrwalony w postaci zwolna tylko zmieniających się „znaczników”. Mogą to być słowa, a nawet wypowiedzi, które dopiero łącznie z tonem głosu, wy­razem… Czytaj więcej »

W NASZYCH WARUNKACH

Można chyba zaryzykować hipotezę, że w naszych polskich warunkach struktury organizacyjne dość daleko odbiegają od „typu idealnego” struk­tury technicznej (choć zwolna się do niego zbliżają), warunki otoczenia są mało ustabilizowane, a więc zmienne, a charakter narodowy cechuje skłonność do improwizacji i umiejętności improwizowania (5.4.1.). Tak więc nie maksymali zacja ani minimalizacja, lecz optyma­lizacja stopnia formalizacji… Czytaj więcej »

ZAUWAŻALNY PROCES

Proces ten zauważają też badacze zachodnioeuropejskich instytucji gospodarczych: „ludzie zajmujący się rachunkowością zakładową wyka­zywali tendencję do brania na siebie” — pisze J. Woodward [1965, s. 113] — „odpowiedzialności za końcowe rezultaty, która właściwie na nich nie spoczywa; widzieli orii swoją rolę jako obejmującą raczej kontrolę i sank­cjonowanie niż pomaganie i obsługiwanie”. Stopień formalizacji organizacji należy oceniać… Czytaj więcej »

MNIEJSZA I WIĘKSZA FORMALNOŚĆ

Im organizacja mniej formalna, tym jpardziej elastyczna, zdolna do przystosowania się do zmian w potrzebach członków i warun­kach otoczenia, ale zarazem tym mniej trwała, wymagająca tym więcej improwizacji i narażona na tym większe straty, gdy jedni uczestnicy zespołu nie wiedzą dokładnie, co inni robią lub co po­winni robić.Im organizacja bardziej sformalizowana, tym w zasadzie trwal­sza,… Czytaj więcej »