PILNA POSTAWA SPOŁECZNA

Zarysowuje się więc pilna potrzeba społeczna przeprowadze­nia badań, które by zmierzały do sprawdzenia metod określenia optymalnego dla poszczególnych sytuacji stopnia biurokratyzmu oraz weryfikacji hipotez dotyczących źródeł biurokratyzmu. Bada­nia takie zostały też istotnie zapoczątkowane. Prowadzi się je, o  ile mi wiadomo, w trzech krajach: w Anglii, w Stanach Zjedno­czonych A.P. i w Polsce (przez Zakład Prakseologii PAN). Szczegó­ły zob. [Zieleniewski 1968/1969].Nie wiadomo oczywiście, czy badania te dadzą w ogóle jed­noznaczne wyniki, ani też — tym mniej — do jakich wyników doprowadzą.Na razie można więc mówić tylko o hipotezach. Osobiście za­liczam do nich pogląd, że stopień zbiurokratyzowania poszczegól­nych instytucji jest w głównej mierze funkcją ludzkich postaw wytwarzających się w danym społeczeństwie jako całości, że wbrew dość powszechnemu poglądowi nie zależy on od wielkości danej instytucji wyodrębnionej (4.1.4.), że jest pozytywnie skore­lowany ze stopniem formalizacji, z częstotliwością przeprowadza­nia w danej jednostce kontroli z zewnątrz i z dotkliwością sank­cji pokontrolnych, ze stopniem zawodowości wykonywania funk­cji regulacyjnych, ze stopniem specjalizacji tych funkcji, ze stop­niem monopolizacji „rynku” na jej usługi, oraz ze stop’niem prze­wagi popytu nad podażą na te usługi.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele artykułów dotyczących edukacji. Wpisy, które tutaj zamieszczam mam nadzieję, że Cie zainteresują i zostaniesz moim czytelnikiem na dłużej. Zapraszam do czytania!

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)